แผนที่อำเภอแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา อำเภอแก้งสนามนาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองชัยภูมิและอำเภอคอนสวรรค์ (จังหวัดชัยภูมิ)...
ข้อมูลเพิ่มเติม